نوار پیشرفت سبک ۱

Development 90% 90%
Design 80% 80%
Marketing 70% 70%

نوار پیشرفت سبک ۲

Development 90% 90%
Design 80% 80%
Marketing 70% 70%

نوار پیشرفت سبک ۳

Development 90% 90%
Design 80% 80%
Marketing 70% 70%

نوار پیشرفت سبک ۴

Development 90% 90%
Design 80% 80%
Marketing 70% 70%